กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสุขสันต์ ผาดไธสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางนราจิตร มาตรไตร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
นางอัจฉรา   ผดุงผล
นายพิสิทธิ์ ภาษี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
เลขานุการฝ่ายวิชาการ
นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายวิทวัส ชัยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร