ข้อมูลครูและข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

 
จำนวนนักเรียน 2,993  คน
นักเรียนชาย 192 คน นักเรียนหญิง 2,801 คน

 ครู จำนวน 145  คน

พนักงานราชการ จำนวน 4  คน
ครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 10  คน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานธุรการ 8 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18  คน
ครูชาวต่างชาติ จำนวน 8  คน
นักการภารโรง จำนวน 2  คน
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 คน
ลูกจ้างปฏิบัติงานให้ราชการ 2 คน

รวม 200 คน