งานทะเบียนวัดผล
บุคลากรทะเบียนและวัดผล
นางเจนจิรา  วิเศษศักดิ์
ประธานกรรมการ
นายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง
รองประธานกรรมการ
นางวารุนี  อินทรบำรุง
กรรมการเลขานุการ
นางชฎาพร  ปักษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ