งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
นายมนัส ศรีเฉลิม
ประธานกรรมการ
นางผาณิต ตั้งใจ
รองประธานกรรมการ
นางสาววรรณภา เกิดศิริ
กรรมการ
นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
กรรมการ
นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
กรรมการ
นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
กรรมการ
นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
กรรมการ
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
กรรมการ
นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
กรรมการ
นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
กรรมการ
นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
กรรมการ
นางกันยนา ภักดีนอก
กรรมการ
นางสาวสุรางคนางค์ พวกดอนเค็ง
กรรมการ
นางสาววาสิตา นุยจันทึก
กรรมการ
นายวิทวัส ชัยสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
นายเอกสิทธิ ประครองศรี
กรรมการและเลขานุการ