การเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV
การเรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV

1. ประกาศ คำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนทางไกล

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6