ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางการจัดการเรียนการสอน


ตารางนักเรียนตามระดับชั้น

 

ตารางสอนครูจำแนกตามกลุ่มสาระ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
แนะแนว