งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
รองประธานกรรมการ
นางผาณิต ตั้งใจ
นางผาณิต ตั้งใจ
กรรมการ
นางนิภาจิตร บัวรอด
นางนิภาจิตร บัวรอด
กรรมการ
นางเพชรา ถิ่นชีลอง
นางเพชรา ถิ่นชีลอง
กรรมการ
นางสาวประนอม จงจิตต์
นางสาวประนอม จงจิตต์
กรรมการ
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
กรรมการ
นายสมควร ลีโนนอด
นายสมควร ลีโนนอด
กรรมการ
นายมนัส ศรีเฉลิม
นายมนัส ศรีเฉลิม
กรรมการ
นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
กรรมการ
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
กรรมการ
นายต่อเกียรติ ตอสกุล
นายต่อเกียรติ  ตอสกุล
กรรมการและเลขานุการ