ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
จดหมายข่าวโรงเรียสตรีชัยภูมิ
ข่าวม่วงเหลือง สานสายใยสายสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 766
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์ม ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 33
รายงานความก้าวหน้า
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ม.ต้น 2561 150
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ม.ปลาย 2561 168
คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1022 KB 41
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 149
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 147
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 160
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 149
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 127
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 137
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 192
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 79
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 80
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 118
เอกสารหัวหน้าระดับ
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 96
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 92
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 79
เอกสารแผนงานโรงเรียน
แบบฟอร์มงานแผนงานปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 531.35 KB 138
บันทึกขอจัดทำโครงการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.9 KB 159
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 116
สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559-2560 Word Document ขนาดไฟล์ 17.81 KB 151
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 125
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 732
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 752
เอกสาร PLC
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 253.23 KB 133
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 252.96 KB 97
ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 108.67 KB 98
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 16.16 KB 108