ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งครูอัตราจ้าง , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (ประเภทจ้างเหมาบริการ)
ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งครูอัตราจ้าง , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (ประเภทจ้างเหมาบริการ) จำนวน 6 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ตธ ๑๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ ๒๘/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และคำสั่งคณะกรรมการ การศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖- เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัตจ้าง และการบริหารพัสตุภาครัฐในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครสอบคัตเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ และตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย (ประเภทจ้างเหมาบริการ) ดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2566,08:30   อ่าน 617 ครั้ง