กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 092-250787

นายสมควร ลีโนนอด
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-5722652

นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-0621429

นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 086-2628903

นายเอกชัย บัวรอด
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-8640010

นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 080-7388716

นางสาวประนอม จงจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 086-7799075

นางวารุณี อินทรบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 087-2612019

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 088-5959088

นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0994537888
อีเมล์ : krittima4537888@gmail.com

นางเลอลักษณ์ เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-0698587

นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา ผดุงผล
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : autchara2512@gmail.com

นายอธิคม ศรีใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกสิทธิ ประครองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0872298714

นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-9535686

นางกันยาวีร์ ตั้งพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 087-2609385

นางสินีนาฏ เติมวุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 087-8711169

นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
ครูชำนาญการ

นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 080-4887996

นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : themeomepotempo@gmail.com

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 085-2742776

นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 087-2625318

นางสาวศิวพร แสงไทยารักษ์
ครู คศ.1

นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย
ครู

ภาคภูมิ ขจรภพ
ครู

นางสาวจินดารัตน์ เพชรล้ำ
ครู

นางสาวสุนิษา คำสะอาด
ครู

นายเดชา จันทร์น้ำใส
ครู

นายณัฐวุฒิ ชัยภัย
ครู

นายณัฐพงศ์ มณีโรจน์
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปักษา จันเหว่า
ครู คศ.1

นายวัชรพงษ์ พระชัย
ครู

นางสาวณัฎฐณิฐ รัตนพนังสกุล
ครู

นางสาวเจียรไน ลองจำนงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติมา กันชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลทิพย์ จันทร์จำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ
ครู

นายมนัส ศรีเฉลิม
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 089-4172374

นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ
พนักงานราชการ

นางศิริรัตน์ บุญถือ
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 091-0194016

นางปิยาภรณ์ ลีโนนอด
ครูอัตราจ้าง

อนุชิต กองเกิด
ครู

นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย