กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัจฉรา ผดุงผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเลอลักษณ์ เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสินีนาฏ เติมวุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกันยาวีร์ ตั้งพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประนอม จงจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารุณี อินทรบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมควร ลีโนนอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอธิคม ศรีใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ครูชำนาญการ

นางสาวฐิติมา กันชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ หาญเสนา
ครูชำนาญการ

นายมนัส ศรีเฉลิม
ครูชำนาญการ

นายธิติพงษ์ สีขาว
ครูชำนาญการ

นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
ครูชำนาญการ

นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
ครูชำนาญการ

นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

นางพร้อมเพชร พิทักษ์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปักษา จันเหว่า
ครู

นางสาวสุนิษา อยู่ภักดี
ครู

ภาคภูมิ ขจรภพ
ครู

นายเดชา จันทร์น้ำใส
ครู

นายณัฐพงศ์ มณีโรจน์
ครู

นางสาวศิวพร แสงไทยารักษ์
ครู

นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย
ครู

นางสาวจินดารัตน์ เพชรล้ำ
ครู

อนุชิต กองเกิด
ครู

นายณัฐวุฒิ ชัยภัย
ครู

นางสาวณัฎฐณิฐ รัตนพนังสกุล
ครู

นายวัชรพงษ์ พระชัย
ครู

นางสาวชลทิพย์ จันทร์จำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจียรไน ลองจำนงค์
ครูผู้ช่วย

นายหฤษชน เพ็งชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางศิริรัตน์ บุญถือ
พนักงานราชการ

นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ
พนักงานราชการ

นางปิยาภรณ์ ลีโนนอด
ครูอัตราจ้าง