กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัตนา เรืองพีระกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมควร ลีโนนอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกชัย บัวรอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวัฒนา คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประนอม จงจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวารุณี อินทรบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิดารัตน์ กุศลคุ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติมา โชคโชติวัต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเลอลักษณ์ เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชรนันท์ ศรีจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรา ผดุงผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอธิคม ศรีใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกสิทธิ ประครองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภาพร ศรีขวาพา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนัส ศรีเฉลิม
ครูชำนาญการ

นายธิติพงษ์ สีขาว
ครูชำนาญการ

นายสิทธิชัย ปิดตาลาคะ
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตนากร ลิ้มอำนวยลาภ
ครูชำนาญการ

นายอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ แควภูเขียว
ครูชำนาญการ

นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรรพรรณ ประสานเนตร
ครูชำนาญการ

นางสาวศิวพร แสงไทยารักษ์
ครู คศ.1

นางกันยนา ภักดีนอก
ครู

นางสาวศรินญา ศรีวงษ์ชัย
ครู

ภาคภูมิ ขจรภพ
ครู

นางสาวจินดารัตน์ เพชรล้ำ
ครู

นางสาวสุนิษา คำสะอาด
ครู

นายเดชา จันทร์น้ำใส
ครู

นายณัฐวุฒิ ชัยภัย
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพงษ์ พระชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฎฐณิฐ รัตนพนังสกุล
ครูผู้ช่วย

นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ
พนักงานราชการ

นางศิริรัตน์ บุญถือ
พนักงานราชการ

นางปิยาภรณ์ ลีโนนอด
ครูอัตราจ้าง