ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ข้อมูลทั่วไป

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2481 ที่ตั้ง เลขที่ 372 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   เนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา
         ประวัติ เดิมนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  เรียนรวมอยู่กับโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้นักเรียนหญิงเรียนแยกกับ
นักเรียนชาย จึงได้มีการสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิขึ้น สมัยที่นายวงศ์ธวัชชัย พุกประยูร ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9,041 บาท และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2481 โดยหลวงอุบลศักดิ์ประชาบาล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางญาณี (ชื้น) บุณยินทุ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม 5 ห้องเรียน  จากนั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับจนได้รับรางวัลพระราชทาน  3  ปี  คือ  ปีพุทธศักราช 2526  ปีพุทธศักราช  2528  ในสมัยนางจรรยา  
เกษโพนทอง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และในปีพุทธศักราช  2540  ในสมัยนางทัศนีย์  บุษปวัต  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปีการศึกษา  2547  โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตร  Mini  English  Program (MEP)  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1) 1  ห้องเรียน  และในปีการศึกษา  2550  เปิดทำการสอนหลักสูตร  Intensive  English  Program  (IEP)  3  ห้องเรียน (กลุ่มภาษา 1 ห้องเรียน  กลุ่มวิทยาศาสตร์  2  ห้องเรียน)
         ปัจจุบันโรงเรียนสตรีชัยภูมิเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.1-ม.3)  เป็นนักเรียนหญิงล้วน  ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-ม.6)  เป็นแบบสหศึกษา  ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียน  81  ห้อง  เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  36  ห้อง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  36  ห้อง  (12-12-12/12-12-12)  และมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  (World  Class  Standard  School)  โดยมี นายชัยรัตน์  เจริญสุข  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน