กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกนกวรรณ พื้นชัยภูมิ
ครู

นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา เทพคำราม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญพร เกิดศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรารัตน์ กาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์
ครูชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ ชำนาญ
ครู

นางสาวพรรณิกา เฝ้าหนองดู่
ครู

นางสาววรรณพร เทียนไชย
ครู

นายพิชญุตม์ ขวัญพูล
ครู

นางสาวประภัสสร ศรีโยธา
ครู

นายอลงกรณ์ ปลื้มชัยภูมิ
ครู

นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดบง
ครู

นางสาวพรสุดา ไชยเทพา
ครู