กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวาสนา โภคาแสง
ครูชำนาญการ

นางจตุพร ชาดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญพร เกิดศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรารัตน์ กาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทพบดินทร์ ปานอีเม้ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์
ครู

นางสาววราภรณ์ ชำนาญ
ครู

นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดบง
ครู

นางกนกวรรณ พื้นชัยภูมิ
ครู

นางสาวพรรณิกา เฝ้าหนองดู่
ครู

นางสาววรรณพร เทียนไชย
ครู

นายพิชญุตม์ ขวัญพูล
ครูผู้ช่วย

นางนิตยา เทพคำราม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวประภัสสร ศรีโยธา
ครูผู้ช่วย

นายอลงกรณ์ ปลื้มชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย