กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 085-3124650

นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-7219800

นางผาณิต ตั้งใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-9491058

นายเอน่ง คุ้มคง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 086-2595788

นางวลิดา ชาวนา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 088-3776164

นางปิฎกศร ศรีจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 094-5146295

นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 084-8350391

นางนิภาจิตร บัวรอด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 085-7634283

นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 086-7752371

นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

นางสาวภัควลัญชญ์ แท่นนอก
ครู

นางสาวสุชาวดี จันอ่อน
ครู

นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร
ครู

นางสาวชยานันท์ หาวิชา
ครู

นางสาวสุวรรณี ศรีสุข
ครูผู้ช่วย

นายธีรเดช ถวิลหวัง
พนักงานราชการ

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย