กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาวดี สุภศักดิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางผาณิต ตั้งใจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอน่ง คุ้มคง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวลิดา ชาวนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิฎกศร ศรีจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางนิภาจิตร บัวรอด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางอรสา นูโพนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ
ครูชำนาญการ

นางสาวภัควลัญชญ์ แท่นนอก
ครู

นางสาวสุชาวดี จันอ่อน
ครู

นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร
ครู

นางสาวชยานันท์ หาวิชา
ครู

นางสาวสุวรรณี ศรีสุข
ครูผู้ช่วย

นายธีรเดช ถวิลหวัง
พนักงานราชการ

นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย