งานแนะแนว

นางดวงสมร คะณาเนปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว
เบอร์โทร : 086-2601135

นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพชรา ถิ่นชีลอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา โชติเสน
ครู