งานแนะแนว

นางดวงสมร คะณาเนปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว
เบอร์โทร : 086-2601135

นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพชรา ถิ่นชีลอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา โชติเสน
ครูชำนาญการ

นางนภัสวรรณ ทาจันทร์
ลูกจ้าง

นายณัทสพล ขุนสูงเนิน
ลูกจ้าง