กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวันชัย พลปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 090-1856414

นายวิรัช ขุนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ บึงอ้อ
ครูชำนาญการ

นายชวลิต บอขุนทด
ครูชำนาญการ

นายจักร์กฤษ สร้อยเพ็ชร
พนักงานราชการ