กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโสโชค สู้โนนตาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศักดิ์ ฝาชัยภูมิ
ครู คศ.3

นายสุริยา นาคะพงษ์
ครู คศ.3

นายวิรัช ขุนสูงเนิน
ครู คศ.3

นางอุมารินทร์ จำนงชอบ
ครู คศ.3

นายวิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี
ครู คศ.3

นายสุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภัตรา จ้ายหนองบัว
ครู คศ.2

นายวันชัย พลปาน
ครู คศ.2

นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
ครู คศ.1