พันธกิจ / กลยุทธ์
พันธกิจ
พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล

4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ


 
กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. แผนส่งเสริมและพัฒนานัเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. แผนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษา
3. แผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. แผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ
5. แผนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ