วิสัยทัศน์ / คติพจน์ / คติธรรม
วิสัยทัศน์

"สร้างคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี สู่สังคมอย่างยั่งยืน"

คติพจน์

"ปัญญา  มารยาท   สะอาด   สามัคคี"

คติธรรม

 

ปญญา จริยา สุทธิ สามคดี วุฑฒิสาธิกา

"ปัญญา มารยาท สะอาด สามัคคี

ยังความเจริญให้สำเร็จ"