กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุชาติ ทักขิโน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 090-2513099

นายนคร แสงทอง
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 087-9654774

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-8471744

นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงหบูลย์
ครู
เบอร์โทร : 092-9615564

นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
ครู

นายภูวนัตถ์ ฟักบาง
ครู