กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุชาติ ทักขิโน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนคร แสงทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงหบูลย์
ครู

นายธัญญมงคล รติธรรมกุล
ครู

นายภูวนัตถ์ ฟักบาง
ครู

นายตะวัน โรจน์ศิริรุ่ง
ครูอัตราจ้าง

นายไตรภพ ตึกโพธิ์
ครูอัตราจ้าง