กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 089-6266256

นางจินตวี ไตรณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-7178085

นางกนกลักษณ์ จันทศร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-8799006

นางธัญธร ชัยเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-9975663

นางปัทมาพร ดำรงแดน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 085-2043215

นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร
ครู คศ.3(2)

นางจิตติมา เตมินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-4259195

นายสมนึก เนียมไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 098-3569415

นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 087-8021519

นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เบอร์โทร : 089-4265049

นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
ครู
เบอร์โทร : 084-8264806

นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
ครู
เบอร์โทร : 080-4062910

นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 099-2641896

นางนลินญา ชัยพรมมา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 088-8717947

นางสาวสุรีรัตน์ ถ้ำกลาง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 095-4269429

นางสาวศิริพร กิ่งช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา รอดเวียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี ศรีวงษ์ชัย
ครู
เบอร์โทร : 094-3055115

นางน้ำนวล เขียวสวาท
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 090-2924826

นางสาวคณิตศา อินทร์ชีลอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวปรียานุช คำมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา ศรีแสนปาง
ครูผู้ช่วย

นางไพลิน กุลแก้ว
ครู