กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกนกลักษณ์ จันทศร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธัญธร ชัยเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตติมา เตมินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตวี ไตรณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมนึก เนียมไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัทมาพร ดำรงแดน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร
ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
ครูชำนาญการ

นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร
ครูชำนาญการ

นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
ครูชำนาญการ

นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี
ครูชำนาญการ

นางสาวคณิตศา อินทร์ชีลอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวศิริพร กิ่งช้าง
ครู

นางสาวธันยนันท์ ถ้ำกลาง
ครู

นางสาวปรียานุช คำมี
ครู

นางไพลิน กุลแก้ว
ครู

นางนลินญา ชัยพรมมา
ครู

นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
ครู

นางสาวพัชรา รอดเวียง
ครู

นางน้ำนวล เขียวสวาท
ครู

นางสาวสุชาวดี ศรีวงษ์ชัย
ครู

นางสาวจิดาภา ศรีแสนปาง
ครู

นางสาวแสงระวี สายสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง