กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น /0

นางจินตวี ไตรณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางโศภิต แตงชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางอัจฉรา พงษ์จันทร์
ครู คศ.3 (2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางกนกลักษณ์ จันทศร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางธัญธร ชัยเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางปัทมาพร ดำรงแดน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจิตติมา เตมินทร์
ครู คศ.3

นายสมนึก เนียมไธสง
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา นาคหมื่นไวย์
ครู คศ.2

นางสาวอาทิตยา พิไลกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นายมิลินทร์ กำลังเหลือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางสาวอนุธิดา พัฒน์มะณี
ครู คศ.1

นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอิสราภรณ์ ยงเพชร
ครู คศ.1

นางนลินญา ชัยพรมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีรัตน์ ถ้ำกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร กิ่งช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา รอดเวียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี ศรีวงษ์ชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำนวล เทศทอง
ครูผู้ช่วย

นายธีรเดช ถวิลหวัง
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐวรา เกือหนุน
ครูอัตราจ้าง

นางสาววรัญญา ประสานสาย
ครูอัตราจ้าง