อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
"สะอาด  มารยาทงาม"
เอกลักษณ์

"ลูกสตรี  เป็นคนดีของสังคม"