กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวสุ จอกสถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายต่อเกียรติ ตอสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ครู คศ.3(2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวสุวรรณ์ นาคดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางชฎาพร ปักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

นายวิเชียร กลิ่นมาลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาววรรณภา เกิดศิริ
ครู คศ.1

นายชัยยันต์ ทองงาม
ครู คศ.1

นายสุรเดช พลหาญ
ครู คศ.3

นายชยวัตร์ โสมาบุตร
ครู คศ.1

นางพรพิลัย ณกาฬสินธุ์
ครู คศ.2

นางสาวนภสร บุญเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวไวทย์ญานี ศริรังฆานนท์
ครูผู้ช่วย

นายประเสริฐ บุญร่วม
ครู คศ.3

นายเอกพล อยู่ภักดี
ครู คศ.2

นางสาวนันทรัตน์ ป้อพันธุ์ดุง
ครูผู้ช่วย