กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุวรรณ์ นาคดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชฎาพร ปักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพล อยู่ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิลัย ณกาฬสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรเดช พลหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ครูชำนาญการ

นายชยวัตร์ โสมาบุตร
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณภา เกิดศิริ
ครูชำนาญการ

นางสาวนันทรัตน์ ป้อพันธุ์ดุง
ครู

นางสวาทิวาพร เบ้ามีศรี
ครู

นางสาวไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์
ครู

นางสาวนันทพร งีสันเทียะ
ครู

นายชัยยันต์ ทองงาม
ครู

นางสาวชลิตวรรณ บำรุงกลาง
ครู

นางสาวนภสร บุญเสนา
ครู

นางสาวสุรัสดี เกรียมโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา บุตรศรี
ครูผู้ช่วย

นางจุฑามาศ พงสะพัง
ครู

นายภูเบศ ฝาชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง