กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวสุ จอกสถิตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายต่อเกียรติ ตอสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ครู คศ.3(2)

นางสาวสุวรรณ์ นาคดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชฎาพร ปักษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรเดช พลหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิลัย ณกาฬสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ บุญร่วม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพล อยู่ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณภา เกิดศิริ
ครูชำนาญการ

นายชัยยันต์ ทองงาม
ครู

นายชยวัตร์ โสมาบุตร
ครูชำนาญการ

นางสาวนภสร บุญเสนา
ครู

นางสาวไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์
ครู

นางสาวนันทรัตน์ ป้อพันธุ์ดุง
ครู

นางสาวชลิตวรรณ บำรุงกลาง
ครู

นางสาวนันทพร งีสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรา บุตรศรี
ครูผู้ช่วย