กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 089-8483476

นายเจษฎาพงษ์ ตรันเจริญ
ครู คศ.3(2)
เบอร์โทร : 081-9760064

นางสาวสุวรรณ์ นาคดี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-5793660

นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 083-7460692

นางชฎาพร ปักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 087-2430443

นางอรอนงค์ เหิกขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 087-9905289

นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 059-8474742

นายสุรเดช พลหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 098-58553582

นางพรพิลัย ณกาฬสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ บุญร่วม
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 090-2423292

นายเอกพล อยู่ภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 088-5947721

นางสาววรรณภา เกิดศิริ
ครูชำนาญการ

นายชัยยันต์ ทองงาม
ครู
เบอร์โทร : 097-3414599
อีเมล์ : chainuy2523@gmail.com

นายชยวัตร์ โสมาบุตร
ครูชำนาญการ

นางสาวนภสร บุญเสนา
ครู

นางสาวไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์
ครู

นางสาวนันทรัตน์ ป้อพันธุ์ดุง
ครู
เบอร์โทร : 089-4162003

นางสาวชลิตวรรณ บำรุงกลาง
ครู

นางสาวนันทพร งีสันเทียะ
ครู

นางสาวพัชรา บุตรศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรัสดี เกรียมโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางจุฑามาศ พงสะพัง
ครู