กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณิการ์ เติมผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิริธนา
ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ พิบูรณ์ชัย
ครูอัตราจ้าง