กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศรียากุล ขุนสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 086-2455979

นางสาวปาณิสรา ภิรมจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 089-5781209

นางอโนทัย ฤทธิ์จรูญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชยา พรสันเทียะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกรรณิการ์ เติมผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐจิรพัส สิทธิกรศิริธนา
ครู คศ.1