ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทั่วไป
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.82 MB 13
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 12
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา 1/2566 Word Document ขนาดไฟล์ 74.28 KB 37
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2566 Word Document ขนาดไฟล์ 86.28 KB 33
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 35
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 36
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 269
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 222
โครงการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 48704
แบบฟอร์มเบิกพัสดุ รร. Word Document ขนาดไฟล์ 32.17 KB 48552
แบบฟอร์ม ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48643
รายงานความก้าวหน้า
>รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 49739
คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1022 KB 48602
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 48452
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48577
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48636
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 48605
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48598
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 48292
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48719
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 48385
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48521
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 48518
เอกสารหัวหน้าระดับ
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 48354
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 48297
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 48518
เอกสารแผนงานโรงเรียน
นผ.-09-บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินงานตามโครงการ1 Word Document ขนาดไฟล์ 26.22 KB 48652
นผ.-08-แบบสรุปงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 48326
นผ.-07-แบบสรุปงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 48606
นผ.-06-แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 82.54 KB 48429
นผ.-05-บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 42.88 KB 48677
นผ.-04-แบบสรุปงบประมาณโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 48518
นผ.-03-ข้อมูลรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ขอดำเนิการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.75 KB 48351
นผ.-02-แบบเขียนโครงการของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.68 KB 48432
นผ.-01-แบบเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 11.08 KB 48403
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48235
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 48562
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 48300
เอกสาร PLC
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 255.4 KB 48415
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 255.23 KB 48334
ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 109.38 KB 48270
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 17.31 KB 48565
เอกสารงานบุคคลและบริการ
>เอกสารรายงาน SAR-66 506
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 (Assessment Report: SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 26
>บันทึกคะแนนนักเรียนผ่านโปรแกรม Book Mark ภาคเรียนที่ 2/65 526
>ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark(update) 3568
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.47 KB 48358
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.77 KB 48409
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.13 KB 48915
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.42 KB 49042
แบบฟอร์มแจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.54 KB 48540