ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทั่วไป
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 8
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 5
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 91.07 KB 153
แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา 2/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 74.72 KB 109
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 245
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 216
โครงการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 48681
แบบฟอร์มเบิกพัสดุ รร. Word Document ขนาดไฟล์ 32.17 KB 48526
แบบฟอร์ม ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48633
รายงานความก้าวหน้า
>รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 49623
คู่มือการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้า Word Document ขนาดไฟล์ 1022 KB 48592
โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ58
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมSDQ58 Unkown Document ขนาดไฟล์ 484.58 KB 48422
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48560
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48625
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.44 MB 48574
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48585
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 48273
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.37 MB 48683
เอกสารหัวหน้าคณะสี
คณะสี2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 573.29 KB 48362
คณะสี1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48515
คณะสี RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.33 KB 48510
เอกสารหัวหน้าระดับ
แนวปฏิบัตินักเรียนขาดเรียนนาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 74.63 KB 48330
หัวหน้าระดับ2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.32 KB 48289
หัวหน้าระดับ1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 417.18 KB 48510
เอกสารแผนงานโรงเรียน
นผ.-09-บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินงานตามโครงการ1 Word Document ขนาดไฟล์ 26.22 KB 48624
นผ.-08-แบบสรุปงานตามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 18.15 KB 48316
นผ.-07-แบบสรุปงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 25.98 KB 48593
นผ.-06-แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ-1 Word Document ขนาดไฟล์ 82.54 KB 48396
นผ.-05-บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีการศึกษา-1 Word Document ขนาดไฟล์ 42.88 KB 48641
นผ.-04-แบบสรุปงบประมาณโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 34.66 KB 48507
นผ.-03-ข้อมูลรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์-ที่ขอดำเนิการ Word Document ขนาดไฟล์ 13.75 KB 48318
นผ.-02-แบบเขียนโครงการของงาน Word Document ขนาดไฟล์ 15.68 KB 48424
นผ.-01-แบบเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 11.08 KB 48376
คู่มือการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
คู่มือการใช้งานสำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48227
ประกาศผล Pre - Satrichaiyaphum
ผลการสอบ Pre Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.5 KB 48554
รายชื่อผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 427.79 KB 48276
เอกสาร PLC
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 253.23 KB 48402
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-รร.สตรีชัยภูมิ-รายกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 252.96 KB 48306
ประกาศ-PLC-กลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 108.67 KB 48260
แบบฟอร์มการขอจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม-PLC-ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 16.16 KB 48540
เอกสารงานบุคคลและบริการ
เอกสารSAR-65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 330.1 KB 421
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564 (Assessment Report: SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 2
>บันทึกคะแนนนักเรียนผ่านโปรแกรม Book Mark ภาคเรียนที่ 1/65 269
>ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark(update) 3450
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.47 KB 48296
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.77 KB 48318
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมเนตรนารี-ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 555.13 KB 48909
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.42 KB 49010
แบบฟอร์มแจ้งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.54 KB 48513