ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๕
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้กิจกรรมการแสดงวันชาติฝรั่งเศส
จากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียน ศิลป์ - ฝรั่งเศส โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยมีนายชัยรัตน์  เจริญสุข เป็นประธาน
ในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตลอดช่วงเช้าจนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น.
วันบัสตีย์ เป็นวันชาติของฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ในประเทศฝรั่งเศส วันดังกล่าวถูกเรียก
อย่างเป็นทางการว่า "งานเฉลิมฉลองแห่งชาติ“ (Fête Nationale française) และเรียกโดยทั่วไปว่า "สิบสี่กรกฎา“
ณ อาคารโดมเตชะธัมโม และหอประชุมอเนกประสงค์ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 
ภาพจาก Google Drive
facebook 
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2565,08:18   อ่าน 146 ครั้ง