ภาพกิจกรรม
ดำเนินงานโครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดสอบวัดความรู้ด้านธรรมศึกษา ตามโครงการ
“สอบธรรมศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   ประจำปีการศึกษา 2565”  ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จำนวน 173 คน
เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้
และคุณธรรม มีความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ภาพจาก Google Drive
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2565,19:13   อ่าน 46 ครั้ง