ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถของนักเรียน ให้มีทักษะในการอยู่ค่ายพักแรม
รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ณ ค่ายลูกเสือ 108 ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 ลิงค์ภาพ Google Drice
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2566,11:22   อ่าน 747 ครั้ง