ภาพกิจกรรม
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เป็นสนามดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  ซึ่งการทดสอบ
ในครั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบการสอบให้เป็นระบบ Digital Testing แทนการสอบแบบกระดาษ 
ส่งผลให้มีการจัดสอบทั้งหมด 4 รอบ และ ปรับเป็น 5 รายวิชา ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์  โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,12:56   อ่าน 423 ครั้ง