ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6) 16 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม (IEP) (อ่าน 9) 15 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) (อ่าน 5) 15 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนไปค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 13) 15 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 163) 14 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษชั้นม.1และม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 10) 06 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามผู้เรียนเพื่อการแก้ปัญหาการออกกลางคัน (อ่าน 41) 04 ก.พ. 62
ประกาศผลการสอบการแข่งขันกิจกรรมคณิตสู่ชุมชน (อ่าน 406) 01 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องสตูดิโอ (อ่าน 50) 31 ม.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 481) 30 ม.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 283) 30 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดทำวารสารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 49) 28 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 37) 28 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบการแข่งขันกิจกรรมคณิตสู่ชุมชน (อ่าน 1038) 26 ม.ค. 62
ประกาศรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 800) 25 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง จัดซื้อและซ้อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 4) 24 ม.ค. 62
ประกาศการสอบแข่งขันในกิจกรรมคณิตสู่ชุมชน (อ่าน 414) 18 ม.ค. 62
ประกาศสอบแข่งขัน Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 455) 18 ม.ค. 62
ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 (อ่าน 654) 17 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนม.5ไปทัศนศึกษาแหล่งเ (อ่าน 85) 07 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง นำนักเรียน ม.4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 96) 02 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (อ่าน 100) 25 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียน ม.3ไปทัศนศึกษาแหล่ง (อ่าน 131) 11 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียน ม.2ไปทัศนศึกษาแหล่งเรี (อ่าน 161) 29 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรีย (อ่าน 185) 16 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา IEP (อ่าน 230) 13 ต.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 373) 12 ก.ย. 61
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษสู่ชุมชน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 147) 12 ก.ย. 61
รายชื่อนักเรียนสอบภาษาอังกฤษสู่ชุมชน วันที่ 8 กันยายน 2561 (อ่าน 72) 07 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทัวร์ เพื่อไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานและมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 265) 31 ส.ค. 61
คะแนนการแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 333) 28 ส.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโทรทัศน์ระบบจอสัมผัส (อ่าน 191) 27 ส.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้น ม.6ไปทัศนศึกษาแหล่ง (อ่าน 222) 21 ส.ค. 61
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 574) 20 ส.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 223) 31 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ทีวีระบบสัมผัส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 221) 28 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (อ่าน 222) 28 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 197) 19 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (อ่าน 325) 25 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6 (อ่าน 274) 22 มิ.ย. 61